Spływ rzeką Poprad / Rafting on the Poprad River

Tekst: © Paulina Jagiełło

Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Spływ rzeką Poprad

Rafting on the Poprad River

W przeciwieństwie do typowej górskiej rzeki, Poprad jest bezpieczny. Z poziomu lustra wody dostrzegamy widoki zmieniające się z każdym jej meandrem z zupełnie innej perspektywy niż z brzegu.

Spływy pontonowe i kajakowe Popradem to atrakcja dla osób w każdym wieku.

W niewywrotnych pontonach można się w pełni zrelaksować podziwiając okoliczne widoki czy żyjące w Dolinie ptactwo m.in. czarne bociany, czaple siwe czy kaczki. Mocniejszych wrażeń dostarczą nam bystrzyny (miejsca szybszego nurty rzeki), ale pamiętajmy, że pontony są stabilne.

Kajaki są dużo szybsze od pontonów i bardziej zwrotne, przez co wywołują inne wrażenia związane ze spływem. Ich szerokie i płaskie dno sprawia, że są stabilne i mało wywrotne. W ofercie można znaleźć kajaki dwuosobowe z miejscem dla dziecka (między dorosłymi).

Unlike any other mountain river, the Poprad River is safe. From the level of the river’s surface, we can admire landscapes which change with every meander – as opposed to watching them from the banks.

Rafting and canoeing on the Poprad River is a great attraction at every age. In dinghies which do not overturn, we may fully relax admiring the views or the birds which live in the valley such as the black stork, the grey heron or the duck. Dinghies may rock a little bit on the riffles (the places where the current is faster) but still they are stable.

Canoes are faster and more maneuverable than dinghies so they evoke quite different impressions. Their wide and flat floor makes them stable and prevents them from overturning. You can find a two-person canoe with a special place for a child (between adults).

Popradem od Leluchowa po Nowy Sącz

By the Poprad River from Leluchów up to Nowy Sącz

Czasy spływów są  orientacyjne – ma na to wpływ zmiana poziomu wody. Na życzenie klientów organizowane są spływy na innych odcinkach rzeki lub kilkudniowe raftingi ze Słowacji do Nowego Sącza.

Trip times vary as they depend on the level of water. Rafting on different sections of the river or few-day rafting trips from Slovakia to Nowy Sącz are organized on request.

Proponowane odcinki spływu

Suggested rafting routes

Muszyna – Żegiestów Łopata Polska – spływ trwa około 3,5 godz. na długości 12,5 km. W ofercie opcja ze sternikiem. To najpopularniejsza trasa, w trakcie której można poznać charakter Popradu. Na końcu spływu płynie się jednym z najpiękniejszych odcinków rzeki – zakolami wyznaczającymi dwie Łopaty – Polską i Słowacką.

 

Leluchów – Żegiestów Łopata Polska – spływ trwa 6 godz. na długości ponad 22 km. Spływ odbywa się bez sternika.Rozpoczyna się przy przejściu polsko-słowackim w Leluchowie, natomiast kończy w ostatniej miejscowości gminy Muszyna – w Żegiestowie. Trasa dostępna przy średnim i podwyższonym stanie wody.

 

Żegiestów Łopata Polska – Piwniczna  – spływ trwa 6 godz. na długości około 21 km. Spływ bez sternika zaczyna się na Łopacie Polskiej, natomiast przy niskim stanie wody w Żegiestowie Wsi. Między Żegiestowem a Zubrzykiem wpływa się do gminy Piwniczna. Cała trasa kończy się w centrum Piwnicznej, ale można zakończyć ją wcześniej- przed mostem kolejowym w Łomnicy. Można z niej skorzystać  przy średnim i podwyższonym stanie wody.

Rafting Doliną Popradu to idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół i z rodziną.

Muszyna – Żegiestów Łopata Polska – the trip lasts approximately 3.5 hours and the route is 12.5 km long. There is an option to hire a helmsman. This is the most popular route on which you can get to know the character of the Poprad. At the end of this trip, you go along one of the most beautiful sections of the river i.e. meander necks which designate two shovels – the Polish and the Slovak one.

 

Leluchów – Żegiestów Łopata Polska – the trip lasts 6 hours and the length of the route is 22 kilometres. The rafting is without a helmsman. It starts on the border between Poland and Slovakia in Leluchów and ends in the last town of Muszyna Municipality, namely, Żegiestów. The route is available at the medium and high level of water.

 

Żegiestów Łopata Polska – Piwniczna – the trip lasts 6 hours and the length of the route is 21 kilometres. The rafting, without a helmsman, starts at Łopata Polska, but when the level of water is low – in Żegiestów Wieś (Żegiestów Village). Between Żegiestów and Zubrzyk, you enter Piwniczna Municipality. The route ends in the center of Piwniczna Zdrój, but it is possible to terminate it earlier – before the train bridge in Łomnica. The route is available at the medium and high level of water.

Rafting along the Poprad River Valley is an ideal idea for spending your free time among your friends or with your family.