Kultura obrazkowa / Visual culture

Marketing miejsc, czyli jak fotografia sprzedaje Twoją ofertę

Tekst i fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Jak fotografia sprzedaje Twoją ofertę

How photography sells your product

Obraz, który sprzedaje

An image which sells

Osoby zajmujące się szeroko pojętym marketingiem, reklamą i zarządzaniem zgadzają się w jednej kwestii – nastały trudne czasy dla ich branży. Nie ma prostych odpowiedzi, idealnych narzędzi, a stare, sprawdzone metody promowania i sprzedaży stały się w dużej mierze przestarzałe. Świecące, animowane banery reklamowe w serwisach internetowych zdecydowanie trącą myszką. U większości ludzi, zwłaszcza młodszego pokolenia, wywołują

w najlepszym wypadku uśmiech, ale powszechnym zjawiskiem jest tzw. „ślepota bannerowa”. Przytoczony przykład dotyczy akurat świata cyfrowego, ale to zjawisko możemy zaobserwować również w przestrzeni publicznej. Mało kto już zwraca uwagę na banery reklamowe a tendencja w coraz większej liczbie miast jest taka, by uspójniać komunikację wizualną, w radykalnych przypadkach wręcz zakazując krzykliwych, upstrzonych form reklamowych.

People who deal with broadly defined marketing, advertising and management agree on one thing – this is a very difficult time in their field. There are no straight answers or ideal tools and the old, well-proven methods of promotion and sales have become obsolete to a large extent. Flashy, animated banner ads on websites look fusty. The majority of people, especially the younger generation, reacts with laughter seeing them or we can observe a common phenomenon which is ‘banner blindness’. This example relates to the virtual reality, but the process is similar in the case of public space. Hardly anyone pays attention to banners and there is a growing tendency in numerous towns and cities to unify visual communication. In the case of a radical approach, such a form of advertising is prohibited.

Niezmienny element

An unchangeable element

Z mojego niemal 10-cio letniego doświadczenia w branży wynika, że jednym z niezmiennych elementów efektywnego marketingu jest fotografia. Dobra fotografia jest bazą dla grafika przygotowującego materiały reklamowe. Dobra fotografia jest podstawowym elementem marketingu miejsca, czy to na banerze/sliderze na stronie głównej serwisu internetowego, czy to w galerii zdjęć obrazujących pokoje, apartamenty, obiekt z zewnątrz. Dobra fotografia jest podstawą wszelkich kampanii w mediach społecznościowych. Jest też, a dla mnie przede wszystkim, podstawą do najważniejszego – do odpowiedzi na pytanie klienta – „po co?”. Po pierwsze, po co mam przyjechać do miejscowości, gdzie jest położony twój obiekt? Po drugie, dlaczego mam przyjechać właśnie do twojego obiektu? Czy poza wyborem podstawowego wyposażenia wymaganego przez klienta, odległości od centrum, ktoś czyta kwieciste, przydługie opisy na stronach internetowych obiektów noclegowych? Mówi się, że decyzje podejmowane są przeważnie impulsywnie i “na oko”. Zamiast opisywać klientowi, jakie zachody słońca będzie mógł oglądać przyjeżdżając do danego miejsca, pokaż mu je.

Hasło często używane w branży marketingowej, które stało się już frazesem (ale nie pustym!) brzmi: „kupujemy oczami”. Skoro potencjalny klient kupuje oczami, pozwól mu się zapatrzeć…

It turns out, from my almost ten-year experience in the field, that photography remains as an element of effective marketing. Good photography is a base for a graphic designer who prepares advertising materials. Good photography is a basic marketing element of a given place – on a banner or a website slider, in a gallery depicting rooms, apartments or a building from outside. Good photography constitutes a base for social media campaigns. It is also an answer to a customer’s question ‘Why?’. First of all, why should I visit the place where your accommodation is? Secondly, why should I choose your accommodation? Does anybody read elaborate descriptions on the webpages apart from the basic information such as amenities or a distance to the center? It is said that we make a decision impulsively and on the basis of what we can see so instead of describing to our potential guest what kind of sunsets they are going to admire, show them.

‘We buy with our eyes’ – this is a commonly used phrase in marketing which has become a bit of a cliche, but as we know, every cliche used to be original once. So, if a potential customer buys with their eyes, let them gaze…

Fotografia obiektów i wnętrz

Real estate photography

Fotografia Waszego obiektu to inwestycja i tak należy ją traktować. W oparciu o opinię moich klientów, można śmiało powiedzieć, że dobrze przygotowana prezentacja w serwisach bookingowych działa i faktycznie zwiększa sprzedaż. To obraz pomaga zatrzymać potencjalnego klienta na dłużej na stronie internetowej, przemawia do wyobraźni i wpływa na decyzje zakupowe.

Analizując prezentacje na portalach bookingowych oraz w serwisach właścicieli szeroko pojętej bazy noclegowej, można dojść do wniosku, że kwestie wizerunkowe traktowane są drugorzędnie. Spraw, by w morzu ofert konkurencji, właśnie twoja rzucała się w oczy i przyciągała estetyką.

Photography of your property is an investment and it should be treated as such. Basing on my customers’ opinions, a well-prepared presentation in a booking service has worked and increased sales. An image helps to attract a potential customer, appeals to their imagination and influences their decisions.

Analysing presentations on booking services and websites of accommodation facilities, you could come to a conclusion that visual matters are a side issue. Make you offer stand out and attract with aesthetics.

Perfekcja wykonania

Perfection

Przed przystąpieniem do fotografowania, pomieszczenie powinno być przygotowane tak, jak przed przyjazdem gości – należy zadbać zarówno o jego schludność oraz, dzięki drobnym detalom, o odpowiednią atmosferę. Jednakże, nie należy umieszczać różnego typu ozdób i elementów, które nie są na stałym wyposażeniu pomieszczenia tak, by nie przekłamywać rzeczywistości.

Bardzo często w amatorskich fotografiach wnętrz panuje nieestetyczny chaos. Krzywe ściany, przypadkowe kadry, wszechobecne kable i prześwietlone okna – to podstawowe błędy w sztuce fotografii wnętrz. Jak wiemy, proces samego fotografowania to tylko część czasu poświęconego na uzyskanie efektu finalnego. Obróbka cyfrowa, choć czasochłonna, pomaga zniwelować te błędy.

Źle wykonana fotografia oraz źle wyeksponowane miejsce potrafi odstraszyć potencjalnego klienta nawet, jeśli wnętrze samo w sobie ma klimat i jest piękne. Parę prostych zabiegów ze strony właściciela oraz wiedza i doświadczenie fotografa sprawią, że przestrzeń nabierze harmonii i będzie zachęcająca.

Before a photo session, a place should be prepared as before our guests’ arrival – it is essential to take care of cleanliness and, thanks to small details, of proper atmosphere. However, it is also important not to place any decorations and other elements which normally do not belong to a given place so as not to distort the reality.

Very often amateurish photographs expose unaesthetic chaos. Crooked walls, random photos, omnipresent cables and overexposed windows – these are basic mistakes in the art of real estate photography. As we know, taking photos is only the first stage of achieving the final effect. Digital edition, though time-consuming, helps to get rid of these mistakes.

Either a badly taken and edited photograph or a poorly presented interior may deter a potential customer even if a certain place has its charm and is beautiful. A few steps on the side of an owner and knowledge and experience on the side of a photographer will make given space harmonious and welcoming.